Con­vo­can con­cur­so pa­ra a sub­mi­nis­tra­ción de ca­me­ri­nos

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA -

O Con­ce­llo de Lu­go ten aber­to ac­tual­men­te o con­cur­so con­vo­ca­do pa­ra a sub­mi­nis­tra­ción de ca­me­ri­nos e ou­tras es­tru­tu­ras e ele­men­tos au­xi­lia­res pa­ra o Ar­de Lu­cus. O pre­zo ini­cial es­ta­ble­ci­do apro­xí­ma­se a 6.000 eu­ros. Ba­si­ca­men­te o que se so­li­ci­ta nes­te con­cur­sos son va­las e ta­mén es­tru­tu­ras me­tá­li­cas que po­dan ser uti­li­za­das por as per­soas que han de par­ti­ci­par nas dis­tin­tas ac­tua­cións que es­tán pro­gra­ma­das pa­ra as di­fe­ren­tes pra­zas da ci­da­de. O Ar­de Lu­cus ce­le­bra­se do 15 ao 17 de xu­ño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.