Aber­to o pra­zo pa­ra que en­ti­da­des cul­tu­rais pi­dan axu­das

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA -

O mér­co­res abriu­se o pra­zo pa­ra que en­ti­da­des e aso­cia­cións cul­tu­rais da pro­vin­cia so­li­ci­ten sub­ven­cio­nes des­ti­na­das á pro­gra­ma­ción de ac­ti­vi­da­des ao lon­go des­te ano. Te­ñen quin­ce días pa­ra pre­sen­tar a so­li­ci­tu­de co­rres­pon­den­te. As ac­ti­vi­da­des te­rán co­mo fins: a di­na­mi­za­ción cul­tu­ral en to­das as súas ver­ten­tes, a po­ten­cia­ción da his­to­ria, a mú­si­ca, as tra­di­cións de Ga­li­za, o uso do idio­ma ga­le­go en to­das as ac­ti­vi­da­des que se le­ven a ca­bo e des­ta­que do pa­tri­mo­nio ma­te­rial e in­ma­te­rial do país. O im­por­te mí­ni­mo das axu­das é de 300 eu­ros e 3.000 o má­xi­mo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.