Re­pre­sen­ta­ción de «Cleo­pa­tra e Marco Antonio» no cár­ce­re

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA -

El gru­po Hi­pó­cri­ta Teatro po­rá en es­ce­na ho­xe a pe­za bre­ve Cleo­pa­tra e Marco Antonio, di­ri­xi­da por Elea López. A ac­tua­ción te­rá lu­gar ás 20 ho­ras no pa­nót­pti­co do ve­llo cár­ce­re, que celebra o pri­mei­ro ano de fun­cio­na­men­to. Nes­te ca­so, a re­pre­sen­ta­ción es­tá in­cluí­da na pro­gra­ma­ción de Lu­cus Cul­tu­ra. Ao lon­go dos vin­dei­ros días ha­be­rá más ac­ti­vi­da­des es­pe­ciais pro­gra­ma­das con mo­ti­vo da ce­le­bra­ción do aniver­sa­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.