La fi­nal de la co­pa Ga­li­cia, en jue­go

El Uco­ga Se­gu­ros CB Chan­ta­da re­ci­be al Rosalía con el ob­je­ti­vo de cla­si­fi­car­se

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - MONFORTE DEPORTES - LUIS CON­DE

El Uco­ga Se­gu­ros CB Chan­ta­da se jue­ga es­ta tar­de (18.30 ho­ras) su pa­se a la fi­nal de la co­pa Ga­li­cia, y lo ha­rá an­te el Rosalía. Aun­que los re­sul­ta­dos non son la prio­ri­dad a es­tas al­tu­ras de la pre­tem­po­ra­da pa­ra el en­tre­na­dor, Alberto Fa­fián re­co­no­ce lo im­por­tan­te que se­ría as­pi­rar a ad­ju­di­car­se el tí­tu­lo. «Ga­ñar se­ría im­por­tan­te pa­ra o clu­be, por­que es­ta­mos fa­lan­do dun­ha fi­nal, e iso su­pón un­ha gran re­per­cu­sión e ade­mais xe­ra ilu­sión na afec­ción», co­men­ta el pre­pa­ra­dor lo­cal.

Fa­fián ad­mi­te que el par­ti­do no se­rá sen­ci­llo, ya que en­fren­te ten­drán un equi­po muy mo­ti­va­do. «Se­rá un en­con­tro com­pli­ca­do, por­que Rosalía vén de ga­ñar de vin­te pun­tos a Es­tu­dian­tes e con­ta cun plan­tel de xo­ga­do­res no­vos con moi­ta am­bi­ción», aña­de Fa­fián.

El en­tre­na­dor del Uco­ga Se­gu­ros CB Chan­ta­da ana­li­za las claves que pue­den des­equi­li­brar el par­ti­do. «Rosalía tra­ta­rá de im­po­ñer un rit­mo al­to, e nós te­mos que dar­lle res­pos­ta a iso. Te­mos que evi­tar que co­rran e amo­sar a no­sa su­perio­ri­da­de no xo­go in­te­rior, por­que ne­sa fa­ce­ta so­mos me­llo­res», pun­tua­li­za.

Re­en­cuen­tro en dos se­ma­nas

El ca­pri­cho del ca­len­da­rio qui­so que los dos equi­pos se en­fren­ten den­tro de dos se­ma­nas en la jor­na­da inau­gu­ral del gru­po A-B de la li­ga EBA. Es por esa ra­zón por la que los dos téc­ni­cos se­rán pru­den­tes a la ho­ra de plan­tear el par­ti­do. «Es­te cho­que é un­ha boa pe­dra de toque de ca- ra ao que dispu­tare­mos en ca­tor­ce días na li­ga, pero nin­guén vai des­cu­brir as súas ar­mas. En­ten­do que se­rá un xo­go de pó­quer», ase­gu­ra.

Pa­ra es­te par­ti­do, Alberto Fa­fián cuen­ta con to­dos sus efec­ti­vos, a pe­sar de que el pí­vot Da­vid Gue­rra arras­tra unas pe­que­ñas mo­les­tias. No obs­tan­te, no se­rán obs­tácu­lo pa­ra que sea de la par­ti­da.

El en­tre­na­dor del Uco­ga Se­gu­ros CB Chan­ta­da es­tá sa­tis­fe­cho por la en­tre­ga y el com­pro­mi­so con el que es­tán afron­tan­do

«Ga­ñar se­ría im­por­tan­te, por­que te­ría moi­ta re­per­cu­sión e crea­ría ilu­sión nos afec­cio­na­dos» Alberto Fa­fián

En­tre­na­dor del CB Chan­ta­da

sus ju­ga­do­res es­ta pre­tem­po­ra­da. Aho­ra, en­tran en la fa­se fi­nal de su pre­pa­ra­ción de ca­ra a una com­pe­ti­ción en la que quie­ren re­pe­tir los éxi­tos de las dos tem­po­ra­das an­te­rio­res, en las que dispu­taron la fa­se de as­cen­so a la LEB Pla­ta.

A par­tir de la pró­xi­ma se­ma­na, los ju­ga­do­res de Alberto Fa­fián se ejer­ci­ta­rán en el pa­be­llón mu­ni­ci­pal de O Sa­vi­ñao de­bi­do a que el po­li­de­por­ti­vo de Chan­ta­da es­ta­rá en obras. El téc­ni­co con­fía en que ya es­té lis­to pa­ra ser uti­li­za­do en la rec­ta ini­cial de la li­ga. «Te­mos que adap­tar­nos a si­tua­ción, e agra­de­ce­mos ao Con­ce­llo do Sa­vi­ñao que nos per­mi­ti­ra tra­ba­llar aí», con­clu­ye Alberto Fa­fián.

ROI FER­NÁN­DEZ

Los ju­ga­do­res de Alberto Fa­fián es­tán ilu­sio­na­dos con la po­si­bi­li­dad de dispu­tar otra fi­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.