Lu­go afon­da na ou­ri­ve­ría an­ti­ga

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - AGENDA -

Ho­xe • Depu­tación • Re­ma­ta es­te Con­gre­so In­ter­na­cio­nal: 1.º te­ma: Ou­ri­ve­ría co­mo sím­bo­lo, re­la­cións de iden­ti­da­de, xé­ne­ro, po­der/pres­ti­xio. Mo­de­ra Au­re­lia Bal­sei­ro

· 9.30h. Jody Joy: O no­vo bri­llo dun ve­llo te­sou­ro: os tor­ques áu­reos de Snet­tis­ham · 10.00h. Tho­mas Schatt­ner: Ico­no­gra­fía na ar­te cas­tre­xa

· 10.30h. Ra­quel Vi­laça: Ou­ro e cor­po. Con­tex­tos e es­tra­te­xias en­tre o III e o I mi­le­nio a. C. no te­rri­to­rio por­tu­gués

· 11.00h. Mary Cahill: Ima­xes so­la­res na Ida­de do Bron­ce da An­ti­ga Ir­lan­da 4.º te­ma: A ou­ri­ve­ría an­ti­ga na so­cie­da­de ac­tual. Mo­de­ra Bea­triz Comendador · 12.00h. Ali­son She­ri­dan: Ou­ro na au­rí­fe­ra Gran Bre­ta­ña · 12.30h. Lau­ra Her­nán­dez Al­ca­raz: O te­sou­ro de Vi­lle­na · 13.00h. Au­re­lia Bal­sei­ro: Ou­ri­ve­ría

an­ti­ga do MPL: co­lec­cio­nis­mo, pa­tri­mo­nio, iden­ti­da­de · 13.30h. Bea­triz Comendador: Ou­ro mi­to­ló­xi­co: as­pec­to an­tro­po­ló­xi­co e apli­ca­ción ao es­tu­do da ou­ri­ve­ría an­ti­ga

· 16.30h. De­ba­te Ou­ri­ve­ría an­ti­ga: Cal é a pe­dra fi­lo­so­fal na al­qui­mia do seu co­ñe­ce­men­to? Mo­de­ra Ra­quel Ca­sal · 19.00h. Vi­si­ta ao Lu­go Ar­queo­ló­xi­co, con Ana Goy

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.