Sem­pre hai ou­tra opor­tu­ni­da­de

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA - A. S. Corral

É ver­da­de, sem­pre hai un­ha no­va opor­tu­ni­da­de. Mes­mo can­do hai un fra­ca­so e pa­re­ce que to­do se de­rru­be dian­te dun, sem­pre ha xur­dir un­ha opor­tu­ni­da­de di­fe­ren­te e no­va. É o ca­so des­ta mu­ller, Ana Fra­ga, de Bu­re­la, e de tan­tas ou­tras mu­lle­res e ho­mes afec­ta­dos po­la cri­se eco­nó­mi­ca. A vi­da mes­ma obrí­ga­nos a non que­dar pa­ra­dos, a idear no­vos pro­xec­tos, a dar un pa­so adian­te e atre­ver­nos con ideas que ao me­llor den­de a co­mo­di­da­de non ha­bía­mos afron­tar.

O que nun prin­ci­pio pa­re­ce es­cu­ri­da­de e ne­gru­ra, sem­pre ha ter un­ha fen­da po­la que se coe al­go de luz. Esa mí­ni­ma luz cos días, co tem­po alu­mea­rá con máis in­ten­si­da­de no­vos pro­xec­tos. Nun­ca hai que sen­tir­se de­rro­ta­do, hai que se er­guer e an­dar: a vi­da sem­pre de­pa­ra no­vas oca­sións, opor­tu­ni­da­des. Hai que es­tar pre­pa­ra­do e de­ci­dir­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.