Un­ha pi­tón no me­dio da cla­se

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - AGENDA -

Un­ha ser­pe pi­tón de vin­te qui­los foi a es­tre­la da char­la di­dác­ti­ca á que asis­ti­ron es­ta ma­ñá es­tu­dan­tes do ins­ti­tu­to mon­for­tino A Pin­gue­la. Im­par­tiu­na o ex­per­to en rép­ti­les Jo­sé Ma­ría So­riano, que trou­xo a Monforte un­ha am­pla mos­tra de exem­pla­res pa­ra que os ra­pa­ces en­ten­de­sen me­llor as di­fe­ren­zas en­tre uns e ou­tros. O ob­xec­ti­vo cen­tral da súa con­fe­ren­cia era con­cien­ciar os alum­nos so­bre os ris­cos que su­pón pa­ra o me­dio am­bien­te aban­do­nar es­te ti­po de ani­mais exó­ti­cos des­pois de ad­qui­ri­los co­mo mas­co­tas.

Jo­sé Ma­ría So­riano amo­sou du­ran­te a súa in­ter­ven­ción, pre­sen­cia­da no sa­lón de ac­tos do ins­ti­tu­to por es­tu­dan­tes de pri­mei­ro de ESO, ani­mais co­mo Ma­cro­clemys tem­minc­kii, a tar­ta­ru­ga de au­ga do­ce máis gran­de do mun­do; Geo­che­lo­ne Sul­ca­ta, un­ha tar­ta­ru­ga de te­rra afri­ca­na, a cuar­ta máis gran­de do mun­do; Op­hi­sau­rus Apo­dus, un la­gar­to sen pa­tas con apa­ren­cia de ser­pe; Py­xi­cep­ha­lus ads­per­sus ou ra tou­ro afri­ca­na, a máis gran­de do mun­do; Po­go­na Vit­ti­ceps, un la­gar­to de apa­ren­cia agre­si­va, pe­ro moi dó­cil; Lam­pro­pel­tis T. Si­na­loae, ou fal­sa co­ral, un­ha ser­pe inofen­si­va pe­ro moi se­me­llan­te a un­ha das máis ve­le­no­sas; ou a pi­tón Mo­lu­rus Al­bi­na, cun exem­plar que pe­sa vin­te qui­los e non é de­ma­sia­do gran­de pa­ra o que adoi­tan che­gar a ser es­tes es­pé­ci­mes.

IES A PIN­GUE­LA

Os alum­nos das pri­mei­ras fi­las mi­ran sor­pren­di­dos a ser­pe pi­tón du­ran­te a cla­se prác­ti­ca de on­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.