Os «pun­kis de al­dea» te­ñen un­ha ci­ta o sá­ba­do en Sa­rria

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - AGENDA -

Sá­ba­do 8•Des­de as 13.00 ho­ras • Cen­tro so­cial Bu­ril • Sa­rria • 6 eu­ros (al­ber­gue e en­tra­da: 15 eu­ros) •

A Aso­cia­ción Cul­tu­ral, De­por­ti­va e Eco­ló­xi­ca Bu­ril, de Sa­rria, co pa­tro­ci­nio de Me­són de Ana, or­ga­ni­za pa­ra es­te sá­ba­do o festival III En­con­tro de Pun­kis de Al­dea-Ten­den­do Pon­tes.

No en­con­tro ac­tua­rán os se­guin­tes gru­pos, des­de a se­sión ver­mú ata a ma­dru­ga­da: Arre­me­cág­ho­na mo­no­ban­da (Vi­go), Con­te­ne­dor de Mier­da (Vi­go), Me­nes­tra de De­fen­sa (Gua­da­la­ja­ra), INOPIAH! (Vi­go), O su­dor do trac­to­ris­ta (Sa­rria), Bas­tar­dos de Ri­ve­ra (Vi­mian­zo), Sar­te­na­zo Ce­re­bral (As­tu­rias), In­dar­ga­le­ga (Vi­go), Os ros­mons (Vi­go), SIN EMU (As­tu­rias), Ba­ka­rra (Vi­go) e Ra­bu­da (Vi­go).

Ade­mais, ha­be­rá ser­vi­zo de pol­bei­ra coa Pul­pe­ría Ma­ría Va­li­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.