Re­si­den­tes no Ca­rril dos Lou­rei­ros le­van 8 me­ses agar­dan­do por co­lec­to­res

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - LOCAL -

Os ve­ci­ños do Ca­rril dos Lou­rei­ros le­van oi­to me­ses agar­dan­do a que lles re­po­ñan os co­lec­to­res de re­si­duos or­gá­ni­cos e plás­ti­cos que ar­de­ron no pa­sa­do en­troi­do. Así o de­nun­ciou a vo­cei­ra de Lu­go­no­vo, a con­ce­llei­ra Cris­ti­na Pé­rez.

A re­pre­sen­tan­te da for­ma­ción de es­quer­das lem­bra que, a pi­ques de re­ma­tar o man­da­to do ac­tual go­berno, «aín­da non sa­be­mos se­que­ra que modelo de xes­tión de re­si­duos que­ren para Lu­go». In­di­cou que re­sul­ta to­tal­men­te inad­mi­si­ble man­ter a si­tua­ción irre­gu­lar de non ad­xu­di­car o con­tra­to da lim­pe­za das rúas e re­ti­ra­da do li­xo. A con­ce­llei­ra di que hai un­ha di­mi­nu­ción na ca­li­da­de do ser­vi­zo e fai re­fe­ren­cia a nu­me­ro­sas quei­xas que, aco­tío, fan os ve­ci­ños que se ato­pan con su­ci­da­de e co­lec­to­res es­na­qui­za­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.