¿É o teu fi­llo o su­fi­cien­te­men­te ac­ti­vo... ou se pa­sa?

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

O Ob­ser­va­to­rio de Saú­de da In­fan­cia e da Ado­les­cen­cia do Hospital Sant Joan de Déu re­co­lle nun mo­no­grá­fi­co so­bre es­te te­ma un­ha in­tere­san­te cla­si­fi­ca­ción en canto ao ni­vel de ac­ti­vi­da­de fí­si­ca nos ne­nos. De­fi­ne cin­co ni­ve­les de ac­ti­vi­da­de e a súa co­rres­pon­den­cia cos be­ne­fi­cios (ou ris­cos) que ache­gan ca­da un de­las á saú­de. ¿On­de si­tua­rías ao teu fi­llo?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.