Un­ha guía de ár­bo­res no pe­to

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Ar­bo­lapp es­tá deseña­da po­lo Real Jar­dín Bo­tá­ni­co, do Con­se­jo Su­pe­rior de In­ves­ti­ga­cio­nes Cien­tí­fi­cas. Ofre­ce abun­dan­te in­for­ma­ción acer­ca de 118 es­pe­cies de ár­bo­res au­tóc­to­nas e asil­ves­tra­das de Es­pa­ña, An­do­rra e Por­tu­gal. Pa­ra ca­da es­pe­cie in­clúe un ma­pa de dis­tri­bu­ción, un­ha bre­ve des­cri­ción e un­ha ou va­rias imaxes. En to­tal, máis de 300 ilus­tra­cións e 400 fo­to­gra­fías. Como a an­te­rior, é gra­tuí­ta e fun­cio­na sen ne­ce­si­da­de de co­ne­xión a In­ter­net. Gra­zas a iso é exac­ta­men­te o que ne­ce­si­ta­re­des can­do á vol­ta de cal­que­ra ca­mi­ño apa­re­za an­te vós un­ha árbore des­co­ñe­ci­da. Ou­tra das súas van­ta­xes é que con­ta cun am­plo glo­sa­rio de ter­mos bo­tá­ni­cos, ideal pa­ra quen aín­da es­tán a apren­der.

Carballo cen­te­na­rio á bei­ra do Mi­ño

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.