ES­CUE­LA DE PA­DRES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

TE­MA DO MES: Be­ne­fi­cios do exer­ci­cio fí­si­co.

ETA­PA: Edu­ca­ción obri­ga­to­ria.

A FRA­SE: «Ho­xe as ex­tra­es­co­la­res de­por­ti­vas son moi com­pe­ti­ti­vas e ra­pi­da­men­te me­ten ao neno nun mundo ca­se pro­fe­sio­nal on­de os pais sa­cri­fi­can di­ñei­ro e fins de semana por con­se­guir que os seus fi­llos se tec­ni­fi­quen e se­xan fi­gu­ras» (Pé­rez Alon­so-Ge­ta, ca­te­drá­ti­ca de Teo­ría e An­tro­po­lo­xía da Edu­ca­ción da Uni­ver­si­da­de de Va­len­cia).

COM­POR­TA­MEN­TOS QUE EVI­TAR: A pre­sión pa­ra ga­ñar.

AL­GUN­HAS CLAVES: Trans­mi­tir aos fi­llos a mul­ti­tu­de de va­lo­res po­si­ti­vos aso­cia­dos ao de­por­te (be­nes­tar fí­si­co e psi­co­ló­xi­co, tra­ba­llo en equi­po, su­pera­ción de re­tos, cons­tan­cia...).

PA­RA SA­BER MÁIS: «Pre­sión e de­por­te: un­ha ma­la com­bi­na­ción pa­ra os ne­nos». Fa­ros. Sant Joan de Déu (http://goo.gl/ u8s11k).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.