Ma­reas ne­gras

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

De­rra­mes de pe­tró­leo ou fuel cón­tan­se en­tre os pro­ble­mas do mar máis gra­ves, fá­ci­les de ad­ver­tir e di­fí­ci­les de es­que­cer. Pe­ro non todos pro­ve­ñen de nau­fra­xios. Así, o maior co­ñe­ci­do ti­vo ori­xe na cha­ma­da gue­rra do Gol­fo, can­do os po­zos pe­tro­lei­ros de Ku­wait che­ga­ron a es­pa­re­xer pre­to dun mi­llón e me­dio de to­ne­la­das de pe­tró­leo no gol­fo Pér­si­co. Sé­gue­lle en im­por­tan­cia, po­lo vo­lu­me ver­ti­do, o de­rra­me pro­vo­ca­do no gol­fo de Mé­xi­co tras re­ben­tar a pla­ta­for­ma norteamericana Deep­wa­ter Ho­ri­zon no 2010. Ha­bía un pre­ce­den­te xa en 1979, can­do su­ce­deu o mes­mo cun­ha pla­ta­for­ma pe­tro­lei­ra me­xi­ca­na, cha­ma­da Ix­toc. A maior ma­rea ne­gra cau­sa­da por bar­cos pe­tro­lei­ros ti­vo ta­mén lu­gar en 1979, can­do cho­ca­ron dous bu­ques no mar Ca­ri­be.

Se fa­la­mos dos da­nos cau­sa­dos ás co­mu­ni­da­des do li­to­ral, des­ta­can so­bre to­do as ma­reas ne­gras pro­vo­ca­das po­lo Ex­xon Val­dez en Alas­ca, e o Amoc­co Ca­diz, o Pres­ti­ge eo Erika en Eu­ro­pa, en­tre ou­tras.

Os Mu­seos Cien­tí­fi­cos Co­ru­ñe­ses edi­ta- ron hai uns anos un­ha es­tu­pen­da mo­no­gra­fía divulgativa acer­ca das ma­reas ne­gras. Pó­de­se des­car­gar en http://www.ca­sa­cien­cias.org/docs/mc2-ma­reas-ne­gras.pdf

NASA GOD­DARD SPA­CE FLIGHT CEN­TER

A desem­bo­ca­du­ra do Mis­sis­sip­pi su­friu a ma­rea ne­gra da «Deep­wa­ter Ho­ri­zon» no 2010

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.