Ur­ba­ni­za­ción do li­to­ral

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Máis da me­ta­de da po­boa­ción hu­ma­na do pla­ne­ta vi­vi­mos en ci­da­des. Se­gun­do o Ban­co Mun­dial, é nas áreas ur­ba­nas on­de se xe­ra o 70 % das emi­sións mun­diais de ga­ses de efec­to in­ver­na­doi­ro. Es­te or­ga­nis­mo ex­pre­sou a súa preo­cu­pa­ción po­lo fei­to de que a ten­den­cia a cre­cer das ci­da­des vai au­men­tar nas pró­xi­mas dé­ca­das. Ta­mén por que nas ci­da­des si­tua­das no li­to­ral vi­ven xa 500 mi­llóns de per­soas, «o que os fai máis vul­ne­ra­bles aos efec­tos das tor­men­tas e do au­men­to do ni­vel do mar». En con­se­cuen­cia, ad­vir­te de que son ne­ce­sa­rias po­lí­ti­cas sos­ti­bles que re­du­zan o im­pac­to das ci­da­des a ni­vel glo­bal e lo­cal.

Con­sul­tar­se es­ta in­for­ma­ción nes­ta li­ga­zón: http://bit.ly/1m8s­vFq

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.