A di­fu­sión de boas prác­ti­cas

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 - > Je­sús Ga­rri­do | cur­sos­re­pe­du­ca­dor.es

A li­ña de ac­tua­ción máis de­man­da­da na pro­vin­cia de Lu­go é a do pro­gra­ma PROA, que se­rá desen­vol­vi­da es­te ano por un to­tal de 33 cen­tros. En se­gun­do lu­gar, si­túa­se a de me­llo­ra de com­pe­ten­cias cra­ve. A de ma­te­má­ti­cas te­ra­na es­te cur­so un­ha du­cia de cen­tros da pro­vin­cia, a de com­pe­ten­cias lin­güís­ti­cas dez e a de cien­cia e tec­no­lo­xía ou­tros se­te. Pe­ro, tal­vez, al­go moi sig­ni­fi­ca­ti­vo e im­por­tan­te é que, nes­ta oca­sión, se cha­ma a aten­ción so­bre a po­si­bi­li­da­de de di­fu­sión des­ta boa idea a tra­vés de re­des e in­ter­co­mu­ni­ca­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.