2. COM­PE­TEN­CIAS CRA­VE

A re­vá­li­da de 6.º de pri­ma­ria cons­ta­rá de ata 200 pre­gun­tas, o 40 % ti­po test

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

A ava­lia­ción fi­nal de pri­ma­ria que es­ta­ble­ce a Lei Or­gá­ni­ca pa­ra a Me­llo­ra da Ca­li­da­de Edu­ca­ti­va (Lom­ce) so­bre com­pe­ten­cia lin­güís­ti­ca, ma­te­má­ti­ca e cien­tí­fi­ca cons­ta­rá de ata 200 pre­gun­tas, o 40 % como mí­ni­mo ti­po test, se­gun­do o Marco Xe­ral da Ava­lia­ción fi­nal de Pri­ma­ria, pu­bli­ca­do po­lo Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción (La Voz, 22 de maio do 2015).

AC­TI­VI­DA­DES: Ad­vír­te­se que, do mes­mo xei­to que a de 3.º de pri­ma­ria, a re­vá­li­da é de «diag­nós­ti­co», de ma­nei­ra que non é obri­ga­to­rio apro­ba­la pa­ra pa­sar de cur­so. Moi­tos co­men­ta­rios han ir na li­ña de que pro­du­ce in­tran­qui­li­da­de, ner­vio­sis­mo nos alum­nos e ace­le­ra­ción na pre­pa­ra­ción e en­saio de pro­bas nos pro­fe­so­res. ¿Al­guén ti­vo al­gún en­saio fa­vo­ra­ble que poi­da co­mu­ni­car?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.