re­cur­sos na re­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Ví­deo: bre­ve ví­deo pa­ra a au­la so­bre como son as neu­ro­nas, can­tos ti­pos exis­ten e como fun­cio­nan. En http://bit. ly/1LgDY5I Ga­mi­fi­ca­ción: xo­go di­dác­ti­co pa­ra co­ñe­cer as par­tes das neu­ro­nas e as súas fun­cións, que é a si­nap­se e que pa­pel te­ñen os neu­ro­trans­mi­so­res. Trá­ta­se de con­se­guir que un­ha per­soa sáe­che fa­cen­do que un­ha neu­ro­na dia­na trans­mi­ta si­nais. En http://bit. ly/1Q9c­pIo Saín­do da au­la Vi­si­ta á ex­po­si­ción «Xo­go de neu­ro­nas» da Do­mus da Co­ru­ña. Un­ha mos­tra so­bre os di­fe­ren­tes ti­pos de in­te­li­xen­cia, con mó­du­los in­ter­ac­ti­vos que ex­plo­ran a anato­mía e o fun­cio­na­men­to do ce­re­bro.

Ade­mais, centos de neu­ro­nas crea­das por es­co­la­res ga­le­gos dan a ben­vi­da a es­ta zo­na e ho­me­na­xean a San­tia­go Ra­món y Ca­jal. Es­ta re­de neu­ral é o re­sul­ta­do do pro­gra­ma «Doa a túa neu­ro­na».

Pa­ra máis in­for­ma­ción so­bre a ex­po­si­ción e como vi­si­ta­la:

http://bit.ly/23YJkd3

http://bit.ly/Kxu­xBH

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.