As mi­nas do fon­do do mar

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Os cien­tí­fi­cos do Cha­llen­ger des­cu­bri­ron que am­plas zo­nas do fon­do do océano Pa­cí­fi­co es­ta­ban cu­ber­tas por es­fe­ras do ta­ma­ño dun­ha pa­ta­ca e as­pec­to de ro­ca que pe­sa­ban moi­to e eran moi den­sas. Ao ana­li­za­las com­pro­ba­ron que es­ta­ban com­pos­tas na súa maior par­te por dió­xi­do de man­ga­ne­so. Non pui­de­ron es­cla­re­cer cal era a súa ori­xe, así que se li­mi­ta­ron a re­co­lle­las e des­cri­bi­las con de­ta­lle. Des­pois, moi­tos ou­tros bar­cos ato­pa­ron cam­pos ta­pi­za­dos po­las es­fe­ras, ás que se co­me­zou a cha­mar nó­du­los de man­ga­ne­so.

Co tem­po des­cu­briu­se que os nó­du­los es­con­dían no seu in­te­rior pe­que­nas pe­dras, anacos de ca­chos ou in­clu­so den­tes de quen­lla. Por iso os cien­tí­fi­cos co­me­za­ron a pen­sar que se for­ma­ban do mes­mo xei­to que as per­las, é di­cir, ca­pa a ca­pa a par­tir dun ob­xec­to atra­pa­do no in­te­rior dun or­ga­nis­mo ma­ri­ño. Pe­ro ¿que ti­po de ser vi­vo po­de­ría pro­du­ci­los? A res­pos­ta foi aín­da máis sor­pren­den­te que o des­cu­bri­men­to dos pro­pios nó­du­los: as res­pon­sa­bles da súa for­ma­ción eran bac­te­rias mariñas ca­pa­ces de cap­tar os ele­men­tos me­tá­li­cos que con­tén a au­ga do mar e acu­mu­la­los so­bre os ob­xec­tos caí­dos ao lei­to ma­ri­ño for­man­do un en­vol­to­rio de va­rias ca­pas.

O pro­ce­so de for­ma­ción dos nó­du­los é ex­tre­ma­da­men­te len­to. O seu gro­sor au­men­ta dous mi­lí­me­tros ca­da mi­llón de anos; po­lo que, pa­ra que un nó­du­lo al­can­ce o ta­ma­ño dun­ha uva, ne­ce­sí­tan­se dez mi­llóns de anos de tra­ba­llo bac­te­riano. A pe­sar da súa len­ti­tu­de, os cien­tí­fi­cos cren que as bac­te­rias son ca­pa­ces de trans­for­mar ca­da ano dez mi­llóns de to­ne­la­das de ma­te­ria en sus­pen­sión en nó­du­los de man­ga­ne­so. Ade­mais des­te me­tal, os nó­du­los ta­mén con­te­ñen ou­tros, como fe­rro, co­bal­to, ní­quel, co­bre e ti­ta­nio. O ta­ma­ño das es­fe­ras va­ría des­de o da ca­be­za dun al­fi­ne­te a enor­mes ro­cas. O maior nó­du­lo ato­pa­do ata a da­ta pe­sa­ba 850 qui­lo­gra­mos. Ex­traeu­se do fon­do do océano Pa­cí­fi­co, a cin­co­cen­tos qui- ló­me­tros ao les­te das Fi­li­pi­nas, no ano 1958.

Pron­to se com­pren­deu que os nó­du­los de man­ga­ne­so po­dían ser un­ha fon­te de mi­ne­rais sus­cep­ti­ble de ser ex­plo­ta­da co­mer­cial­men­te. De­se­ñá­ron­se dra­gas es­pe­ciais pa­ra ex­tra­elos do fon­do do mar e abrí­ron­se va­rios cam­pos de ex­plo­ta­ción. A pre­zos ac­tuais, o va­lor dos me­tais con­ti­dos nos nó­du­los os­ci­la en­tre os 40 e os 60 eu­ros por to­ne­la­da. Pa­ra os ocea­nó­gra­fos de ho­xe en día os nó­du­los de man­ga­ne­so se­guen sen­do de in­tere­se por­que aín­da en­ce­rran al­gúns enig­mas. Por exem­plo, non se sa­be por que es­tán es­tru­tu­ra­dos en ca­pas con­cén­tri­cas nin por que o seu cre­ce­men­to se in­ter­rom­po con cer­ta pe­rio­di­ci­da­de.

Nó­du­los de man­ga­ne­so

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.