Len­tes de sol de se­rie

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Se­gu­ro que vi­ches al­gun­ha vez esas len­tes de sol que se es­cu­re­cen can­do hai moi­ta luz e aclá­ran­se na es­cu­ri­da­de. Pois os teus ollos se axus­tan au­to­ma­ti­ca­men­te ca­da vez que acen­des a luz. Imos com­pro­ba­lo cun es­pe­llo e un cuar­to no que poi­das apa­gar e acen­der a luz. Así que... apa­ga a luz. Co­lo­ca o es­pe­llo dian­te da túa ca­ra e con­ta ata dez moi amo­do. Acen­de a luz men­tres ob­ser­vas os teus ollos no es­pe­llo. ¿Que su­ce­de coas túas pu­pi­las ao vol­ver a luz?

O que su­ce­de é que a túa pu­pi­la é un bu­ra­co que per­mi­te en­trar a luz no teu glo­bo ocu­lar. Ve­la de cor ne­gra por­que no in­te­rior dos teus ollos es­tá es­cu­ro. Por ou­tra ban­da, o iris dos teus ollos con­tén múscu­los. Can­do a luz é sua­ve, un gru­po de múscu­los do iris con­tráe­se e fai que a pu­pi­la au­men­te de ta­ma­ño, dei­xan­do pa­sar máis luz ao in­te­rior. Can­do a luz é bri­llan­te, é un gru­po di­fe­ren­te de múscu­los o que se con­trae pro­vo­can­do que a pu­pi­la se fa­ga máis pe­que­na e dei­xan­do pa­sar me­nos luz.

As pu­pi­las res­pon­den moi rá­pi­do a cal­que­ra cam­bio na in­ten­si­da­de da luz. En só un quin­to de se­gun­do po­den pa­sar do ta­ma­ño máis pe­queno ao máis gran­de. E ne­se cam­bio, cre­ce un­has 50 ve­ces o seu ta­ma­ño ini­cial.

DAN FOY

O iris non é dun­ha úni­ca cor

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.