Pro­li­mia pre­pa­ra un­ha fei­ra co­mer­cial pa­ra agos­to

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

A aso­cia­ción de co­mer­cian­tes de Xin­zo, Pro­li­mia, or­ga­ni­za­rá un­ha fei­ra co­mer­cial os días 11 e 12 de agos­to. A ini­cia­ti­va le­va­ra­se a ca­bo no par­que do Tou­ral. En prin­ci­pio, es­tá pre­vis­to que pre­to dun­ha trin­te­na de ten­das e ou­tras em­pre­sas ofre­zan os seus pro­du­tos nes­te even­to, que es­tá res­pal­da­do po­lo Con­ce­llo de Xin­zo.

A fei­ra con­ta­rá, ade­mais de cos ex­po­si­to­res dos co­mer­cios lo­cais, con ou­tros atrac­ti­vos, co­mo des­fi­les de mo­da e ou­tras ini­cia­ti­vas pa­ra dar real­ce a es­ta fei­ra li­miá. P

Pro­li­mia é un­ha agru­pa­ción que con­ta con máis de 200 aso­cia­dos de to­da a bis­ba­rra an­te­lá. A or­ga­ni­za­ción co­mar­cal pre­ten­de in­cen­ti­var a ac­ti­vi­da­de eco­nó­mi­ca en to­da A Li­mia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.