Ga­la de apo­yo a las te­ra­pias con ani­ma­les

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Día 15 • 21.00 ho­ras • Tea­tro Prin­ci­pal • La Aso­cia­ción de Pro­pie­ta­rios de Mas­co­tas de Ou­ren­se (Ap­mou) ce­le­bra ma­ña­na una ga­la pa­ra re­cau­dar fon­dos pa­ra las te­ra­pias con ani­ma­les de Au­tis­mo Ou­ren­se. En­tre otros par­ti­ci­pa­rán Rubén Riós, Lu­cía Pé­rez, Fran Va­len­zue­la, Viz­caíno, Ta­ma­ra Pé­rez, Ai­da Blan­co, Fa­bián Pé­rez y Ro­sa­rio Cruz. Ho­xe • 20.00 ho­ras • Cam­pus de Ou­ren­se•De bal­de • Den­tro das ac­ti­vi­da­des do ci­clo de mú­si­ca con­tem­po­rá­nea Do Au­di­ble, da Se­cre­ta­ría Xe­ral de Cul­tu­ra, ho­xe po­de­ra­se ver en Ou­ren­se a mon­ta­xe «Wendy vai a Mé­xi­co». A obra de­fí­ne­se co­mo «un có­mic so­no­ro cheo de ener­xía que xi­ra arre­dor da li­te­ra­tu­ra e da im­pro­vi­sa­ción elec­tro­acús­ti­ca». Crea­do o pro­xec­to a par­tir de frag­men­tos da pri­mei­ra no­ve­la da dra­ma­tur­ga e crea­do­ra de ins­ta­la­cións tea­trais aus­tría­ca Na­tas­cha Gangl, se­rán ela e o dúo Rde­ca Ra­ke­ta (Fo­gue­te Ver­me­llo), for­ma­do por Mat­ja Osoj­nik e Ma­ti­ja Sche­llan­der, mú­si­cos e com­po­si­to­res cun­ha ac­ti­va pre­sen­za in­ter­na­cio­nal, os en­car­ga­dos da pos­ta en es­ce­na da per­for­man­ce na an­ti­ga ca­pe­la do Cam­pus. O ci­clo Do Au­di­ble, que di­ri­xe Ver­ti­xe So­no­ra, ten co­mo ob­xec­ti­vo ache­gar a un pú­bli­co am­plo a crea­ción so­no­ra con­tem­po­rá­nea en diá­lo­go con di­ver­sos ám­bi­tos da cul­tu­ra e o pen­sa­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.