A Xun­ta re­ini­cia os tra­ba­llos de me­llo­ra do ac­ce­so ao cas­te­lo de Monterrei

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Os tra­ba­llos de me­llo­ra do ac­ce­so ao pa­ra­dor de Monterrei, no al­to da for­ta­le­za me­die­val, reanu­dá­ron­se on­te des­pois de va­rios días sen pre­sen­za de tra­ba­lla­do­res na obra.

Os ope­ra­rios das em­pre­sas Vi­pe­ca e Mas­ca­re­ñas xa re­ma­ta­ron a cu­bri­ción to­tal da an­ti­ga cal­za­da do sécu­lo XVI cu­xos res­tos fo­ron cu­ber­tos con te­rra com­pac­ta­da. Es­tá pre­vis­to que a to­ta­li­da­de da me­llo­ra, cun or­za­men­to su­pe­rior aos 200.000 eu­ros se­xa cul­mi­na­das nas pró­xi­mas se­ma­nas.

Des­de o mes de fe­brei­ro o pa­ra­dor de tu­ris­mo per­ma­ne­ce pe­cha­do po­la di­fi­cul­ta­de de ac­ce­so ao es­ta­ble­ce­men­to. Os in­te­gran­tes da pla­ta­for­ma en de­fen­sa do cas­te­lo e o gru­po po­lí­ti­co de Ve­ci­ños de Monterrei la­men­ta­ron os pre­xuí­zos, que, se­gun­do a súa va­lo­ra­ción, es­tá a pro­vo­car es­ta obra, no ve­llo sen­dei­ro ca­ra á for­ta­le­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.