Pep Do­min­go pre­sen­ta su obra «¡Sa­lud!»

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Hoy • 19.30 ho­ras • Sin­di­ca­to del Có­mic • En la li­bre­ría ou­ren­sa­na de la ca­lle Doc­tor Ma­ra­ñón pre­sen­ta es­ta tar­de «¡Sa­lud!» Pep Do­min­go, «Na­dar». El nue­vo te­beo, edi­ta­do por As­ti­be­rri, cen­tra su his­to­ria en los es­ter­to­res de la Es­pa­ña fran­quis­ta a tra­vés de la mi­ra­da de un in­di­vi­duo que se quie­re co­mer el mun­do y aca­ba con fuer­tes tras­tor­nos de per­so­na­li­dad. Ho­xe•A par­tir das 20.30 ho­ras • Ba­res das rúas Paz e Le­pan­to • De bal­de • Hou­bo un tem­po no que os ba­res e as ta­ber­nas eran pun­to de en­con­tro pa­ra com­par­tir ami­za­de, in­que­dan­zas e pro­xec­tos... e pa­ra can­tar. Un­ha ac­ti­vi­da­de, a de dis­fru­tar da mú­si­ca e do can­to —ou do can­tar sen acom­pa­ñar­se de ins­tru­men­tos— que se foi per­den­do co pa­so do tem­po e que se es­tá a re­cu­pe­rar por ci­da­des e vi­las de to­da Ga­li­cia. En Ou­ren­se co­lle­ron o re­to os alum­nos de A Fa­ri­xa e den­de Pro­duc­ción de Au­dio­vi­suais e Es­pec­tácu­los, nes­te ca­so os do pri­mei­ro curso do ci­clo, or­ga­ni­zan a ci­ta anual que re­cu­pe­ra es­ta an­ti­ga tra­di­ción.

A quin­ta edi­ción do En­con­tro de Can­tos de Ta­ber­na ten co­mo es­ce­na­rio de xun­tan­za a Pra­za do Fe­rro. Alí acu­di­rán os cin­co gru­pos que par­ti­ci­pan nes­te ex­pe­rien­cia ás 20.30 ho­ras. Na edi­ción des­te ano per­co­rre­rán os ba­res da Rúa da Paz e Le­pan­to as for­ma­cións As Ma­ci­zas Cen­trais, De Pé Fei­to, Es­ca­cha­fe­rre­ñas, Ma­mu­xos e Xúa. Den­de a pra­za os gru­pos per­co­rre­rán os cin­co lo­cais que par­ti­ci­pan no En­con­tro de Can­tos de Ta­ber­na: os ba­res Sol, Xes, Ore­llas, A No­sa Ta­ber­na e O Pa­rís. Os tres pri­mei­ros da Rúa da Paz e os dous úl­ti­mos da Le­pan­to.

Lo­go do per­co­rri­do e de can­tar nos ba­res da zo­na dos vi­ños de Ou­ren­se, os gru­pos par­ti­ci­pa­rán nun­ha fes­ta que se ce­le­bra­rá no Miu­di­ño, da Pra­za de San­ta Eu­fe­mia, a par­ti­res das 23.30 ho­ras.

Prác­ti­ca aca­dé­mi­ca

Os alum­nos da Fa­ri­xa son os en­car­ga­dos de or­ga­ni­zar o pro­xec­to e desen­vol­ver to­dos os apar­ta­dos do mes­mo. Pa­ra es­ta edi­ción con­tan co pa­tro­ci­nio do Gru­po Re­bo­re­da Mor­ga­dío —que apoia es­ta ex­pe­rien­cia den­de o seu co­me­zo— e Lu­gra.

ANTONIO CORTÉS

«Hai que can­tar!» vol­ve ani­mar a ci­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.