«To­do es­tá co­mo hai vin­te anos. Os mes­mos mo­bles e os mes­mos ca­dros»

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Un­ha das ven­ta­xas, ase­gu­ra Fran­cis­co Gar­cía, que ti­vo á ho­ra de re­gre­sar a súa ac­ti­vi­da­de é que non va­ría moi­to do que es­ti­vo fa­cen­do nos úl­ti­mos anos, tra­ba­llan­do pa­ra á Ad­mi­nis­tra­ción lo­cal. O de pór­se ao día é ca­se un tra­ba­llo fei­to. Ade­mais, no seu ca­so, afir­ma con sor­na «to­do es­tá co­mo hai vin­te anos. Os mes­mos mo­bles e os mes­mos ca­dros». Un de­les, un­ha re­pro­du­ción dun­ha obra de Ques­sa­da, al­go mais des­co­lo­ri­da po­lo sol que en­tra pola fies­tra do seu des­pa­cho de se­cre­ta­rio de Con­ce­llo. So­bre a me­sa ten moi­tos pa­peis, te­mas esen­ciais do Con­ce­llo de A Mez­qui­ta que xa ti­vo que or­dear. E sa­ber que ó seu la­do, co­mo al­cal­de, hai un ho­me do BNG non fai va­riar o seu tra­ba­llo, pero... «O pri­mei­ro día sen­tín a cu­rio­si­da­de dos fun­cio­na­rios. Fi­xen o tras­pa­so de po­de­res co an­te­rior se­cre­ta­rio», re­la­ta. E non hai des­can­so nin abu­rri­men­to xa que nun­ha lo­ca­li­da­de co­mo A Mez­qui­ta o se­cre­ta­rio, afir­ma, é o ho­me pa­ra to­do: «Non dei­xa de ser ca­se un­ha consultoría. Moi­tos ve­ci­ños pre­gún­tan­me que fa­go des­to, que fa­go do ou­tro...». E, cla­ro, o re­gre­so á que foi un­ha das pri­mei­ras ca­sas la­bo­rais non po­de ir exen­ta de re­cor­dos. «Vol­ves reencontrarte coa xen­te, coa que non vías den­de hai tem­po e con eles fa­las de anéc­do­tas. E ta­mén re­cor­das aos que xa non es­tán», di.

Fran­cis­co Gar­cía ini­ciou un­ha no­va eta­pa vi­tal e aín­da que moi­tos pen­sen que sim­ple­men­te cu­bri­rá os anos ata a súa xu­bi­la­ción, non é así. Nó­ta­se que ten ga­nas de tras­la­dar, dal­gún xei­to, á A Mez­qui­ta, aque­las cou­sas que lle fi­xe­ron es­tar du­ran­te vin­te anos co­mo al­cal­de na vi­la de Alla­riz. O al­cal­de, Ra­fael Pé­rez, ta­mén es­tá con­ten­to. Nó­ta­se e agra­de­ce que Fran­cis­co Gar­cía es­tea ao seu ca­rón. Ca­se por­ta con por­ta. «Pa­ra min sem­pre foi un re­fe­ren­te e ago­ra es­tá con nós», di.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.