Un­ha po­nen­cia so­bre o Ou­ren­se me­die­val abriu o con­gre­so do Cha­mo­so La­mas

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Un­ha po­nen­cia de María Bea­triz Va­que­ro Díaz so­bre o Ou­ren­se me­die­val foi o tra­ba­llo inau­gu­ral dun­ha no­va edi­ción do con­gre­so do Cen­tro de Es­tu­dios Cha­mo­so La­mas da Co­mar­ca do Car­ba­lli­ño. Cen­trou a in­ves­ti­ga­do­ra o seu re­la­to­rio nos ríos e as fontes, e o apro­vei­ta­men­to da au­ga, na­que­la eta­pa. Seis fontes e tres ríos, que de­ron ori­xe a cin­co pon­tes e dous por­tos-em­bar­ca­doi­ros e cin­co muí­ños ca­na­li­za­ban a ac­ti­vi­da­de da épo­ca. No Mi­ño non ha­bía muí­ño, ao non exis­tir au­to­ri­za­ción pa­ra iso. En 1431 caeu o ar­co cen­tral da pon­te de ori­xe ro­ma­na, e du­ran­te lon­go tem­po o pa­so do río ti­vo que fa­cer­se en bar­ca.

No ac­to de aper­tu­ra reivin­di­cou­se o tra­ba­llo dos in­ves­ti­ga­do­res, fron­te as crí­ti­cas que se es­tán a dar na ac­tua­li­da­de.

Ac­to inau­gu­ral do con­gre­so do Cha­mo­so La­mas en Ca­ba­ne­las.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.