De­ba­te e cul­tu­ra na Ro­ma­ría Fe­mi­nis­ta de Bar­ba­dás

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Ho­xe • A par­tir das 11.00 ho­ras•Cal­za­da ro­ma­na (a ca­rón do po­li­de­por­ti­vo da Va­len­zá) • Bar­ba­dás ce­le­bra a súa pri­mei­ra ro­ma­ría fe­mi­nis­ta e na mes­ma ha­be­rá en­con­tros, me­sas re­don­das, poe­sía, tea­tro e mú­si­ca. As ac­ti­vi­da­des co­me­za­rán ás 11.00 ho­ras co de­ba­te «Des­pois do 8M... que?». Ás 12.00 ho­ras ha­be­rá un re­ci­tal de poe­sía: «Dúas gam­be­rras e un mi­cro», con Nu­ria Vil e Va­nes­sa Glems­lel. Ao re­ma­tar ce­le­bra­ra­se o de­ba­te «Co­mu­ni­ca­do­ras: o im­pul­so do fe­mi­nis­mo». Ou­tra me­sa, ás 16.30 ho­ras, ver­sa­rá so­bre «Vio­len­cias fe­mi­ni­ci­das: pro­pos­tas de fu­tu­ro». Ás 18.00 ho­ras Marta Pé­rez es­trea­rá a súa pro­pos­ta de mi­cro­tea­tro «Sofía». De po­lí­ti­cas lo­cais de igual­da­de fa­la­ra­se ás 18.45 ho­ras e ás 20.30 ho­ras ac­túan Xes­treu, De Va­cas, Sés e The Te­tas Van.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.