Aber­to o pra­zo do con­cur­so de be­léns da ci­da­de

La Voz de Galicia (Ourense) - Ourense local - - OURENSE -

Ata o día 14•Re­xis­tro do Con­ce­llo de Ou­ren­se • O Con­ce­llo da ci­da­de abriu ao pú­bli­co a ins­cri­ción para o Con­cur­so de Be­léns Pú­bli­cos de Ou­ren­se. Ha­be­rá tres apar­ta­dos —en­ti­da­des, fa­mi­lia­res e es­co­la­res— e os pre­mios os­ci­lan en­tre os 400 e 200 eu­ros. Ha­be­rá un pre­mio es­pe­cial á ori­xi­na­li­da­de.

Día 11• 11.30 ho­ras • Obis­pa­do • O luns abri­ra­se ao pú­bli­co a mos­tra «Be­léns do Mundo». Ho­xe • 21.00 ho­ras • Au­di­to­rio de Ve­rín (ga­la inau­gu­ral)•Ca­sa da Cultura: pa­se de obras de Ani­ma­can (17.00 ho­ras) • O Fes­ti­val In­ter­na­cio­nal de Cur­tas de Ve­rín adi­cou a xor­na­da de on­te ao pa­se das obras a con­cur­so e aco­lleu un­ha xor­na­da so­bre a si­tua­ción dos de­rei­tos hu­ma­nos das zo­nas ocu­pa­das e a reali­da­de pa­les­tino-is­rae­lí. No Au­di­to­rio hou­bo un co­lo­quio no que par­ti­ci­pa­ron Gonzalo Veloso e Mi­guel Ri­bei­ro, pro­gra­ma­dor do FIC e xu­ra­do res­pec­ti­va­men­te, e ex­pli­cou­se co­mo fun­cio­na o Cen­tro de In­for­ma­ción Is­rae­lí para os De­rei­tos Hu­ma­nos dos te­rri­to­rios ocu­pa­dos (B’ Tse­lem). O cen­tro ten co­mo ob­xec­ti­vo re­ma­tar coa ocu­pa­ción de Is­rael, re­co­ñe­cen­do que es­ta é a úni­ca ma­nei­ra de «con­se­guir un fu­tu­ro que ga­ran­ti­ce a li­ber­da­de e a igual­da­de para to­das as per­soas que vi­ven en­tre o río Xor­dán e o Me­di­te­rrá­neo».

Sola e Nieves Ro­drí­guez Fun­da­da hai máis de 25 anos, B’ Tse­lem do­cu­men­ta a vio­la­ción dos de­rei­tos hu­ma­nos por par­te dos is­rae­líes en Cis­xor­da­nia e Ga­za. A ga­la de clau­su­ra se­rá pre­sen­ta­da por Le­di­cia Sola e Nieves Ro­drí­guez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.