En

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - DEGENTE -

la pe­que­ña A Fon­te­fría, en Bor­nei­ro, se ha ins­ti­tui­do un día gran­de pa­ra los 13 ve­ci­nos, 13 ca­sas ha­bi­ta­das, que hay en el lu­gar. «Igual son 12, pe­ro por un­ha ca­sa máis ou me­nos tam­pou­co imos dis­cu­tir...», re­suel­ve di­plo­má­ti­co Es­te­vo de Zas, que el pa­sa­do sá­ba­do se jun­tó por la no­che con seis fa­mi­lias pa­ra ce­nar y can­tar. «Se­gun­do vaian as co­llei­tas, ímo­nos xun­tan­do. Is­to em­pe­zou po­las ca­che­las de San Xoán. Hai moi­tos anos os ra­pa­ces quei­ma­ban ro­das, e de to­do, e en­tón co­lleu un e dí­xo­lles: ‘Se non quei­ma­des na­da máis que a le­ña, in­ví­to­vos eu ao chu­rras­co’», re­la­ta Es­te­vo, uno de los par­ti­ci­pan­tes de es­ta xun­tan­za de fa­mi­lias con va­rias edi­cio­nes de ve­rano en Ca­ba­na Ha­cien­do ho­nor a su nom­bre, A Fon­te­fría en­cuen­tra su abri­go en el ca­lor fa­mi­liar. Y cuen­ta en los úl­ti­mos tiem­pos con re­le­vo ju­ve­nil. La ce­na en es­ta úl­ti­ma xun­tan­za em­pe­zó so­bre las diez y al aca­bar, ha­cia las do­ce

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.