Un­ha via­xe en­tre dous ma­res

O Mu­seo Ar­queo­ló­xi­co de Ma­drid aco­lle ata o 3 de fe­brei­ro a ex­po­si­ción iti­ne­ran­te da Depu­tación de Pon­te­ve­dra «Ga­lai­cos. Un po­bo en­tre dous mun­dos», na que se es­ta­ble­ce a co­ne­xión en­tre a cul­tu­ra atlán­ti­ca e a me­di­te­rrá­nea ao lon­go da his­to­ria

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - EXPOSICIÓN . GALAICOS -

INAU­GU­RA­CIÓN

O mi­nis­tro de Cul­tu­ra, Jo­sé Gui­rao, e a pre­si­den­ta da Depu­tación de Pon­te­ve­dra, Car­me­la Sil­va, inau­gu­ra­ron a ex­po­si­ción, na que se pon en va­lor a im­por­tan­cia e so­fis­ti­ca­ción da cul­tu­ra ga­lai­ca e do seu te­rri­to­rio

CON­TI­DOS

TEX­TO: C. CRES­PO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.