Ar­tis­tas da prehis­to­ria

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Na Do­mus, o mu­seo de­di­ca­do ao ser hu­mano da Co­ru­ña, a ar­te e a prehis­to­ria te­ñen o seu si­tio. Os alum­nos po­den par­ti­ci­par nun ta­ller no que te­ñen oca­sión de con­ver­ter­se en ar­tis­tas prehis­tó­ri­cos e co­ñe­cer os ma­te­riais, téc­ni­cas e te­mas fa­vo­ri­tos dos no­sos an­te­pa­sa­dos. A ac­ti­vi­da­de desen­vól­ve­se no La­bo­ra­to­rio Aber­to do mu­seo, e com­ple­mén­ta­se cun­ha vi­si­ta á ex­po­si­ción in­ter­ac­ti­va Ho­mí­ni­dos e Ho­mí­ni­das.

É un­ha ac­ti­vi­da­de edu­ca­ti­va de­se­ña­da pa­ra alum­nos de edu­ca­ción pri­ma­ria (3.º a 6.º) e edu­ca­ción se­cun­da­ria (1.º e 2.º).

Po­des en­con­trar máis in­for­ma­ción aquí http://goo.gl/x0Atj9

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.