Saha­ra Oc­ci­den­tal: ve­llos es­pa­ñois po­dre­cen no de­ser­to al­xe­riano

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

A ex pro­vin­cia es­pa­ño­la do Saha­ra Oc­ci­den­tal le­va en gue­rra con Ma­rro­cos des­de 1975, can­do o exér­ci­to co­lo­nial se re­ti­rou e en­trou o alauí. En 1991 am­bas as dúas par­tes asi­na­ron, bai­xo o pa­ra­ugas pro­tec­tor da ONU, un acor­do de ce­se o fo­go que con máis ou me­nos ten­sións se es­tá cum­prin­do.

A maio­ría dos saha­rauís mal­vi­ven en ca­tro cam­pa­men­tos de re­fu­xia­dos si­tua­dos pre­to de Tin­duf, en chan al­xe­riano. A fal­ta de re­no­va­ción na súa en­quis­ta­da di­rec­ción po­lí­ti­ca, o Fron­te Po­li­sa­rio, fai te­mer ten­sións in­ter­nas nos pro­pios cam­pa­men­tos ao lon­go dos vin­dei­ros me­ses. Men­tres, o re­fe­ren­do de au­to­de­ter­mi­na­ción pac­ta­do en 1991 e que de­be­rá po­ñer fin á gue­rra nin se al­bis­ca.

Cam­pa­men­to de re­fu­xia­dos en Tin­duf

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.