As con­ven­cións xe­rais dos par­ti­dos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - NEWS -

As Pri­ma­rias con­clúen coas con­ven­cións xe­rais de ca­da par­ti­do. Es­te ano o Par­ti­do Re­pu­bli­cano ce­le­bra­rá a súa en­tre o 18 e o 21de xu­llo, en Cle­ve­land (Ohio), e o Par­ti­do De­mó­cra­ta en Phi­la­delp­hia, Pen­sil­va­nia, do 25 ao 28 de xu­llo. Pa­ra en­tón xa se sa­be­rán os ven­ce­do­res por­que se co­ñe­ce­rá o nú­me­ro de com­pro­mi­sa­rios que apoia a ca­da un. O can­di­da­to de­mó­cra­ta ne­ce­si­ta 2.383 com­pro­mi­sa­rios e o re­pu­bli­cano, 1.237. Se ao che­gar á con­ven­ción nin­gún can­di­da­to ten aca­da­do o nú­me­ro de com­pro­mi­sa­rios ne­ce­sa­rio, o vo­to dos su­per­de­le­ga­dos se­ría de­fi­ni­ti­vo. O Par­ti­do De­mó­cra­ta ten 718 su­per­de­le­ga­dos e o Re­pu­bli­cano, 150. O que a con­ven­ción ten que fa­cer é con­fir­mar ao vi­ce­pre­si­den­te que eli­xa o can­di­da­to. Con el for­ma­se o que se cha­ma o tíc­ket pre­si­den­cial e, arrou­pa­dos am­bos por to­do o par­ti­do, co­me­za­rán des­de ese mo­men­to a du­ra cam­pa­ña elec­to­ral que os le­va­rá a per­co­rrer to­do o país e a de­fen­der as súas op­cións nos de­ba­tes te­le­vi­sa­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.