A ca­sa dos so­nos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - PROGRAMA PRENSA-ESCUELA -

No po­bo de A La­ra­cha ha­bía un­ha ca­si­ña, na que vi­vía un­ha avoa cha­ma­da Ma­nue­la. Ela vi­vía soa, tan só ti­ña dous ga­ti­ños. Un día po­la noi­te es­coi­tou ruí­dos e foi mi­rar á co­ci­ña. Can­do che­gou alí asus­tou­se por­que veu ca­tro lu­ces par­pa­dean­do e saíu pa­ra fó­ra, co­mo era de noi­te Ma­nue­la per­deu­se e non sa­bía vol­tar pa­ra a ca­sa. Ao pou­co tem­po a fi­lla che­gou vi­si­ta­la e sor­pren­deu­se ao non ato­pa­la, así que foi a bus­ca­la. Mi­rou po­lo po­bo e na ca­sa das ve­ci­ñas pe­ro non es­ta­ba. Pe­ro á me­dia noi­te o can da ve­ci­ña es­coi­tou ruí­dos e co­men­zou a la­drar! A fi­lla foi mi­rar e en­con­trou­na no me­dio do mon­te sa­chan­do as pa­ta­cas…! De re­pen­te Ma­nue­la es­per­tou…Era to­do un tris­te SONO! Que­da­ra dur­mi­da ó la­do da co­ci­ña de le­ña e as lu­ces par­pa­dean­do eran os ollos dos seus ga­ti­ños, que bri­la­ban na es­cu­ri­da­de!

Iria Her­nán­dez Lua­ces CEIP O Areal (6.º pri­ma­ria) Ca­ma­ri­ñas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.