Axu­da a ato­par co­lo­nias de an­do­ri­ñas de cu bran­co

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

A So­cie­da­de Ga­le­ga de Or­ni­to­lo­xía (SGO) de­cla­rou no 2015 ave do ano a an­do­ri­ña de cu bran­co, alar­ma­da po­la di­mi­nu­ción das súas co­lo­nias en moi­tas lo­ca­li­da­des e o em­pe­ño dal­gun­has per­soas en de­rru­bar moi­tas das exis­ten­tes nou­tras. Pu­xo en mar­cha un­ha cam­pa­ña de re­co­lli­da de in­for­ma­ción acer­ca da exis­ten­cia das máis im­por­tan­tes, e de­nun­ciou al­gúns in­ten­tos de eli­mi­na­ción de ni­ños.

Ago­ra ti ta­mén po­des co­la­bo­rar. To­do o que se ne­ce­si­ta é que des­cu­bras se exis­ten ni­ños de an­do­ri­ña de cu bran­co pre­to de on­de vi­ves e que nos en­víes o que ato­pes a La Voz de la Es­cue­la: pren­sa-es­cue­la@lavoz.es

A in­for­ma­ción que ne­ce­si­ta­mos é es­ta: Nú­me­ro de e ni­ños uti­li­za­dos e ba­lei­ros. Di­rec­ción (rúa ou lu­gar, pa­rro­quia,mu­ni­ci­pio...) Da­ta da ob­ser­va­ción.

Ade­mais, póó­des­te ani­mar a fa­cer un se-gui­men­to de­ca­da co­lo­nia pró­xi­ma. Po­de ser un pro­xeec­to moi in­tere­san­te pa­ra a túa cua­dri­lla ou pa­ra a cla­se. Can­to ne­ce­si­ta­des é pa­sar de can­do en vez xun­to a ca­da co­lo­nie cría. ¿Es­tán a cons­truír­se ni­ños aín­da? ¿Can­do voan os pri­mei­ros pi­tos? ¿Hai un nha se­gun­da pos­ta un­ha vez voou a pri­me po­la­da do ano? ¡Gra­zas pol­túa co­la­bo­ra­ción! Nes­tas pá­xi­nas mos pu­bli­can­do al­gúns dos re­sul­ta­dos.

Un­ha an­do­ri­ña de cu bran­co fa­bri­ca o seu ni­ño

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.