As ou­tras an­do­ri­ñas de Ga­li­cia

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

AN­DO­RI­ÑA (CO­MÚN)

Di­fe­rén­cia­se da an­do­ri­ña de cu bran­co por­que to­do o seu dor­so é es­cu­ro e a súa co­la moi­to máis lon­ga. Cría ta­mén en al­deas, po­bos e ci­da­des.

AN­DO­RI­ÑA DAS BARREIRAS

É de tons ma­rróns e bran­cos. Lo­ce un co­lar ma­rrón e ca­re­ce de man­cha bran­ca so­bre a co­la. Cría nas pro­xi­mi­da­des de hu­mi­dais.

AN­DO­RI­ÑA DOS PENEDOS

To­tal­men­te ma­rrón. Cría en acan­ti­la­dos ro­cho­sos, pon­tes, mu­ros de pre­sas... Non mi­gra a Áfri­ca no in­verno.

AN­DO­RI­ÑA DÁURICA

Di­fe­rén­cia­se da an­do­ri­ña co­mún por esa man­cha bran­ca xus­to en­tre a co­la e o dor­so. E da an­do­ri­ña de cu bran­co po­la súa lon­ga co­la. Ou­tro­ra moi ra­ra en Ga­li­cia, hoxe apa­re­ce en boa par­te do no­so te­rri­to­rio. É a máis es­ca­sa das no­sas an­do­ri­ñas.

CIRRIO

¡Ollo! ¡Non é un­ha an­do­ri­ña! Aín­da que moi­ta xen­te os con­fun­de, per­ten­ce a ou­tra fa­mi­lia de aves.

BILLY LINDBLOM

IAN WHI­TE

MICHAEL SVEIKUTIS

STE­FAN BERNDTSSON

DIRK-JAN VAN ROEST

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.