Re­ti­rar os seus ni­ños es­tá prohi­bi­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

La­men­ta­ble­men­te a al­gun­has per­soas pa­ré­ce­lles mal que os avións co­múns ins­ta­len as súas ca­sas de ba­rro nas fa­cha­das dos seus edi­fi­cios. Din que os afean ou en­su­cian. De mo­do que se de­di­can a bo­ta­los abai­xo. Ás ve­ces quen o fai é al­guén a quen se lle su­po­ría maior sen­ti­do co­mún e sen­si­bi­li­da­de. Por exem­plo, res­pon­sa­bles mu­ni­ci­pais. ¡O que non sa­ben é que a lei prohi­be re­ti­rar os ni­ños das es­pe­cies pro­te­xi­das!

¿Que fa­cer se es­tá a pi­ques de su­ce­der al­go así? Nes­ta li­ga­zón de SEO/Bir­dLi­fe tes to­da a in­for­ma­ción ne­ce­sa­ria: http://bit.ly/1RMY4Cl

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.