1. A DO­CEN­CIA COM­PAR­TI­DA

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA -

A re­vis­ta Edu­ca­tio­nal Lea­ders­hip, edi­ta­da en Es­ta­dos Uni­dos po­la Pro­fes­sio­nal Lear­ning & Com­mu­nity for Edu­ca­tors (an­tes As­so­cia­tion for Su­per­vi­sion and Cu­rri­cu­lum De­ve­lop­ment, ASCD), de­di­cou o seu nú­me­ro de xa­nei­ro do 2016 o te­ma da coope­ra­ción de pro­fe­so­res en­tre si e deu­lle o tí­tu­lo de «Co-tea­ching».

Co­mo apoio ao seu tra­ba­llo, ci­ta dous li­bros in­tere­san­tes que ex­pli­can non só as téc­ni­cas máis usuais, se­nón ta­mén a mo­ti­va­ción es­pe­cial que exis­te pa­ra que os pro­fe­so­res se po­ñan de acor­do, dous a dous, en re­par­tir­se o seu tra­ba­llo na mes­ma au­la, in­cluí­das dúas sec­cións ha­bi­tuais que ti­ñan an­te­rior­men­te. Os tí­tu­los dos li­bros: Tea­ching in

Tan­dem e Tea­cher Team­work: How To Ma­ke It To Work, edi­ta­dos por ASCD.org

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.