Máis es­cu­ro que a es­cu­ri­da­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Es­tá cla­ro o ben que fun­cio­na a no­sa vis­ta can­do a luz é bri­llan­te. Ta­mén o fai moi ben can­do non hai tan­ta luz, como nun­ha noi­te es­tre­la­da ou á luz da lúa. ¿Pe­ro que su­ce­de can­do non hai na­da de luz? ¿Po­des ver na es­cu­ri­da­de? Pois pa­ra pes­cu­da­lo imos crear un mun­do sen luz. Bus­ca un­ha cai­xa de za­pa­tos e, nun­ha das súas ca­ras pe­que­nas, fai­lle un bu­ra­co. Des­pois, pon al­gúns ob­xec­tos den­tro (os que o teu quei­ras, como un­ha pe­lo­ta pe­que­na ou un xo­gue­te) e ta­pa a cai­xa. Mi­ra a tra­vés do bu­ra­co. ¿Po­des ver al­go? Ago­ra co­lle un­ha lan­ter- na ou ou­tra fon­te de luz que poi­das con­se­guir. Ilu­mi­na o bu­ra­co. ¿Ves al­go ago­ra? Ou­tra pro­ba. Pon a lan­ter­na den­tro da cai­xa, tá­paa, e vol­ve mi­rar po­lo bu­ra­co. ¿Que ves ago­ra? E pa­ra re­ma­tar, apa­ga a lan­ter­na, ta­pa a cai­xa e mi­ra ou­tra vez po­lo bu­ra­co. ¿De que cor ves o bu­ra­co? Sen dú­bi­da, ne­ce­si­tas luz pa­ra po­der ver. Nin os ga­tos po­den ver na es­cu­ri­da­de. Fai fal­ta que po­lo me­nos un pou­co de luz en­tre nos teus ollos pa­ra ver. Po­la noi­te, a luz que vén da lúa, as es­tre­las, as ca­sas ou os co­ches é su­fi­cien­te pa­ra os no­sos ollos.

CAITLIN H

Se non hai al­gun­ha pou­ca luz, non ve­rás na­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.