¡A re­la­xar­se!

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS -

Mon­tse Ba­rros, a orien­ta­do­ra do co­le­xio de Caión, con­ce­llo co­ru­ñés de La­ra­cha, ti­vo un­ha idea á quen nin­guén lle po­de ne­gar a ori­xi­na­li­da­de, po­lo me­nos no no­me: A Res­pi­ra­ción das Ba­leas. Ela mes­ma o ex­pli­ca: «É un pro­xec­to no que os ne­nos se iden­ti­fi­can coas ba­leas, e non hai que es­que­cer que Caión foi por­to ba­leei­ro hai tem­po». E non pa­re­ce ir­lle mal: es­te é o se­gun­do ano con es­te pro­gra­ma de en­ri­que­ce­men­to cu­rri­cu­lar cen­tra­do no Mind­ful­ness. Ou se­xa, me­di­ta­ción e re­la­xa­ción, que prac­ti­can — «vo­lun­ta­ria­men­te», acla­ra Mon­tse Ba­rros— na ca­sa ou no co­le­xio, can­do eles mes­mos cren que a ne­ce­si­tan.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.