«A BERENGUELA»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA -

Pa­ra ca­ti­vos, ou non tan­to, Ga­la­xia edi­ta un li­bro-dis­co ba­sea­do nun­ha das obras de tea­tro in­fan­til máis co­ñe­ci­das de Ma­nuel Ma­ría, con­ver­ti­da nun­ha ope­re­ta con mú­si­ca pa­ra cuar­te­to de cla­ri­ne­tes de Na­ni Gar­cía, ilus­tra­cións de Mi­gue­lan­xo Prado e voz da ac­triz Ma­ría Inés Cua­dra­do. A pe­za ori­xi­nal, Aven­tu­ras e des­ven­tu­ras dun­ha es­pi­ña de to­xo cha­ma­da Berenguela, é a his­to­ria dun­ha es­pi­ña de to­xo acu­sa­da en fal­so po­la vai­do­sa se­ño­ra Fo­lla de Car­ba­llo e as pe­na­li­da­des po­las que pa­sa ata que o Es­pí­ri­to do Mon­te pon or­de. É un­ha his­to­ria con con­ti­do so­cial, pe­ro que re­flic­te o re­la­ción ín­ti­ma do poe­ta coa na­tu­re­za. Co­mo di o au­tor do li­miar, Fran­cis­co Fer­nán­dez Na­val, e un­ha mos­tra da con­si­de­ra­ción na que o de Ou­tei­ro de Rei ti­ña o uni­ver­so dos más ca­ti­vos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.