Des­tru­ción de há­bi­tats

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Ca­da día des­trúen­se moi­tos há­bi­tats ori­xi­nais no mundo, pa­ra no seu lugar crear cul­ti­vos, ur­ba­ni­zar... O exem­plo máis ac­tual é a pro­li­fe­ra­ción de plan­ta­cións des­ti­na­das a pro­du­cir acei­te de pal­ma en In­do­ne­sia. Con es­te fin ve­ñen quei­man­do in­men­sas ex­ten­sións de sel­va. Pe­ro o mes­mo su­ce­de á bei­ra das no­sas casas, can­do se arra­san pe­que­nos e gran­des es­pa­zos na­tu­rais sen me­dir o dano que se fai á bio­di­ver­si­da­de que aco­llen.

A. RABIN

Plan­ta­ción de acei­te de pal­ma cer­ca de Bo­gor, In­do­ne­sia

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.