De­se­ña una xoia pa­ra a túa nai

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS ESCOLARES -

Un­ha du­cia de es­co­la­res de to­da Ga­li­cia con ida­des en­tre os 3 e os 12 anos fo­ron pre­mia­dos po­lo Co­le­xio de Xoia­ría de Ga­li­cia do xei­to máis ori­xi­nal po­si­ble: fa­cen­do reali­da­de a xoia que eles mes­mos deseña­ran. Trá­ta­se da sé­ti­ma edi­ción do concurso De­se­ña un­ha xoia pa­ra a túa nai, que or­ga­ni­za o de­van­di­to co­le­xio en co­la­bo­ra­ción con Ga­li­cia Ca­li­da­de e que es­te ano con­tou coa par­ti­ci­pa­ción de 8.515 es­co­la­res, dos que saí­ron ini­cial­men­te 80 fi­na­lis­tas. Os pre­mia­dos es­tu­dan en co­le­xios de Cu­lle­re­do, O Po­rri­ño, Ve­dra, Vi­go, Pon­tea­reas, A Po­bra do Ca­ra­mi­ñal, Cotobade, Ou­ren­se, San­ta Com­ba, A Co­ru­ña e Mui­men­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.