ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS ESCOLARES -

■ Un­ha po­la en­tra­di­ña: a en­tra­di­ña son as li­ñas ini­ciais dun­ha in­for­ma­ción. Nes­te ca­so cí­ta­se a Pa­blo Pi­cas­so. Se­gu­ro que sa­bes quen foi, pe­ro ¿on­de na­ceu? ¿Ti­vo re­la­ción con Ga­li­cia? ¿On­de vi­viu gran par­te da súa vi­da? ¿Por que non que­dou en Es­pa­ña?

■ Un­ha po­los com­pa­ñei­ros de Oro­so: es­cri­be en Goo­gle «crtvg a fi­guei­ra de pe­los­tor­tos». Aí tes o ví­deo que fi­xe­ron ne­se no­vo cen­tro co­ru­ñés.

■ Un­ha po­las com­pa­ñei­ras de Rois: vai a www.la­voz­de­ga­li­cia. es. Ca­se arri­ba de to­do, á es­quer­da, ve­rás un­ha lu­pa que in­di­ca que ese bo­tón é un bus­ca­dor. Fai clic aí. Sai­rá un­ha cai­xa. Ne­la es­cri­be «Alum­nas de Rois ga­nan un premio» e ve­rás a no­ti­cia com­ple­ta tal e co­mo a di­mos na no­sa edi­ción de San­tia­go.

■ E ou­tra po­los ga­ña­do­res de deseño: ¿sa­be­mos que é e pa­ra que va­le un­ha xoia? ¿Cal é a xoia máis im­por­tan­te que ti­ñan os ha­bi­tan­tes dos no­sos cas­tros? Vai á gl.wikipedia.org e pon no bus­ca­dor «xoia», des­pois «tor­que» e des­pois «arra­ca­da».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.