Con el em­ble­ma de Eduar­do Pon­dal por Eu­ro­pa ade­lan­te

Au­to­ca­res J. Pom­bo, con se­de en Te­lla, Pon­te­ce­so, cum­ple 83 años Es la ter­ce­ra ge­ne­ra­ción de una em­pre­sa que po­see una flo­ta de 27 vehícu­los

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS - To­ni Lon­guei­ra

«Na­que­la épo­ca ha­bía un­ha gran de­man­da de trans­por­te en Cor­me, on­de na­ceu o meu avó, non só de mer­ca­do­rías nas fei­ras e os mer­ca­dos da zo­na, se­nón de cen­tos de per­soas que ían tra­ba­llar fó­ra, ás ci­da­des, moi­tas a A Co­ru­ña». Jo­sé Ra­món Pom­bo Imia tie­ne 43 años y re­pre­sen­ta a la ter­ce­ra ge­ne­ra­ción de una em­pre­sa em­ble­má­ti­ca en la Cos­ta da Mor­te: Au­to­ca­res J. Pom­bo.

Su fun­da­dor fue Ra­món Pom­bo Seoa­ne, un cor­me­lán que aca­bó mon­tan­do, ha­ce aho­ra 83 años, una em­pre­sa con se­de so­cial en Ca­ba­na, pe­ro con na­ves en el po­lí­gono de Te­lla (Pon­te­ce­so), San­ta Com­ba y A Gre­la (A Co­ru­ña). Le si­guió a con­ti­nua­ción en el ne­go­cio su hi­jo, Je­sús Pom­bo Mariño, que en la ac­tua­li­dad tie­ne 65 años. La em­pre­sa fac­tu­ra en torno a 1,2 mi­llo­nes de eu­ros, po­see una flo­ta moderna de 27 vehícu­los —adap­ta­dos to­dos ellos a la exi­gen­te nor­ma­ti­va eu­ro­pea so­bre emi­sio­nes de ga­ses— y da em­pleo a 20 per­so­nas de for­ma di­rec­ta, «aín­da que po­den ser ou­tras tan­tas in­di­rec­tas, en­tre se­gu­ros, ta­lle­res, ga­so­li­nei­ras...».

Con res­pec­to a la clien­te­la de la com­pa­ñía, Jo­sé Ra­món Pom­bo ex­pli­ca que es­tá «moi di­ver­si­fi­ca­da, ta­mén de fó­ra da Cos­ta da Mor­te e de Galicia. Tra­ba­lla­mos cun­has axen­cias, po­lo que te­mos bu­ses cir­cu­lan­do por Eu­ro­pa dez me­ses ao ano pa­ra via­xes de lecer, on­de pre­do­mi­nan os tu­ris­tas asiá­ti­cos e sud­ame­ri­ca­nos».

Co­mo to­da em­pre­sa pon­te­ce­sa­na que se pre­cie, Au­to­ca­res J. Pom­bo tie­ne co­mo re­fe­ren­te a Eduar­do Pon­dal. Uno de sus vehícu­los ha si­do bau­ti­za­do con el nom­bre del gran poe­ta, au­tor, en­tre otros tex­tos, de Quei­xu­mes dos Pi­nos, cu­yos ver­sos ins­pi­ran O Himno Ga­le­go. Aho­ra, la em­pre­sa pon­te­ce­sa­na lle­va el nom­bre de uno de los aban­de­ra­dos del Re­xur­di­men­to por to­da Eu­ro­pa: «Bau­ti­zou­se así can­do se cum­pri­ron os cen anos do na­ce­men­to do poe­ta e den­de a fun­da­ción co­men­tá­ro­nos a po­si­bi­li­da­de de po­ñer­lle a un au­to­bús o no­me de Eduar­do Pon­dal e pa­ra nós é un or­gu­llo», re­la­ta.

IN­FLUEN­CIA

So­bre el pa­pel que jue­ga la em­pre­sa en su área de in­fluen­cia, Jo­sé Ra­món Pom­bo Imia in­sis­te en que «so­mos un­ha em­pre­sa es­ta­ble­ci­da na Cos­ta da Mor­te, vin­cu­la­da á Cos­ta da Mor­te, con to­dos os vehícu­los adap­ta­dos ás ne­ce­si­da­des do clien­te e es­ta­mos con­cien­cia­dos ni­so. O ob­xec­ti­vo é se­guir na Cos­ta da Mor­te sen es­que­cer os no­vos mer­ca­dos. O ru­ral es­tá moi aban­do­na­do, bai­xa moi­to a po­boa­ción, non ve­ñen em­pre­sas... Den­de Carballo a Cee hai só dúas em­pre­sas gran­des: Cal­vo e Fe­rroatlán­ti­ca. O res­to é un de­ser­to».

DES­PO­BLA­CIÓN

Pom­bo Imia tam­bién abor­da la pro­ble­má­ti­ca so­cial de una zo­na que pier­de ca­da año en torno a mil ha­bi­tan­tes (en la ac­tua­li­dad es­tán cen­sa­dos 113.000) de­bi­do al sal­do ve­ge­ta­ti­vo ne­ga­ti­vo y al re­pun­te de la emi­gra­ción: «Da­mos un ser­vi­zo no ru­ral, que moi­tas ve­ces non se va­lo­ra. Co­mu­ni­ca­mos al­deas que prac­ti­ca­men­te o úni­co trans­por­te que ven é o au­to­bús, tan­to á ma­ñá co­mo á vol­ta».

Y so­bre el fu­tu­ro del sec­tor del trans­por­te de au­to­bús, Jo­sé Ra­món Pom­bo Imia tie­ne una vi­sión cla­ra: «Po­lo xe­ral, pe­sa e pe­sa­rá máis o tra­ba­llo coas Ad­mi­nis­tra­cións, a tra­vés da Xun­ta, tan­to co­le­xios, ins­ti­tu­tos, cen­tros de día... E lo­go es­tá o dis­cre­cio­nal, as via­xes lon­gas e os acor­dos coas axen­cias».

| A.G.

Jo­sé Ra­món Pom­bo con su pa­dre, Je­sús Pom­bo Mariño, en Te­lla, Pon­te­ce­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.