El mi­llen­nial que pro­po­ne un tu­ris­mo di­fe­ren­te

Ya­mil re­co­rre las Rías Bai­xas bus­can­do«lu­ga­res con en­can­to, pe­ro pou­co co­ñe­ci­dos» pa­ra su­bir­los a su web

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Pontevedra local - - PONTEVEDRA - SA­RA MEI­JI­DE; P. P

«Son un ho­me a un to­pe­te pe­ga­do. Es­tu­dei tor­ci­do, pe­ro es­tu­dei De­rei­to. En­cán­tan­me os cu­rrun­chos e son da Illa de Arou­sa», así se de­fi­ne, or­gu­llo­so, Ya­mil Do­val. Es­te jo­ven arou­sano ha­bla a tra­vés de su ob­je­ti­vo de los lu­ga­res «en­xe­bres» que es­tán en­tre no­so­tros, pe­ro que po­co a po­co van pa­san­do des­aper­ci­bi­dos has­ta caer en el ol­vi­do. «Te­ño 26 anos e foi o ou­tro día can­do me de­ca­tei de que den­de a mi­ña fies­tra po­do ver un­ha ca­sa que es­tá le­van­ta­da so­bre un­ha pe­dra», ex­cla­ma mien­tras en­se­ña la fo­to­gra­fía que le reali­zó. Con es­te he­cho, Ya­mil quie­re evi­den­ciar que lo ha­bi­tual se con­vier­te en ru­ti­na. Por eso, ha­ce tres años se lan­zó a la aven­tu­ra y se su­mó a la mo­da de los blog­gers. «Os­cu­rrun­chos.blogs­pot.com na­ceu pa­ra amo­sar­lle á xen­te o pre­to que es­tán de lu­ga­res ma­ra­bi­llo­sos que nun­ca an­tes re­pa­ra­ran en que es­ta­ban alí».

Ha des­cu­bier­to de­ce­nas de es­pa­cios «ri­qui­ños» es­par­ci­dos por to­da nues­tra co­mu­ni­dad au­tó­no­ma, pe­ro en es­pe­cial de las Rías Bai­xas, y en par­ti­cu­lar en A Illa. «Un día igual es­tou abu­rri­do ou sim­ple­men­te me ape­te­ce. Co­llo a cá­ma­ra, cha­mo os ami­gos e mar­cha­mos de ex­cur­sión», ex­pli­ca. Lle­ga has­ta ellos es­cu­chan­do a los ma­yo­res de ca­da lu­gar y si­guien­do sus di­rec­cio­nes. Pe­ro co­mo la ins­pi­ra­ción pue­de apa­re­cer en cual­quier mo­men­to, Ya­mil lle­va en su mó­vil un ma­pa en el que mar­ca con es­tre­llas los des­ti­nos que tie­ne pen­dien­tes. «Ago­ra a se­guin­te pa­ra­da vai ser Rian­xo. Alí hai un­ha al­dea que a cha­man Mal­di­ta por­que hou­bo un­ha pes­te e to­dos os ve­ci­ños mo­rre­ron. Din que es­tá aban­do­na­da, pe­ro que as ca­sas se­guen por alí». Acan­ti­la­dos, hó­rreos, rui­nas... Ya-

«Es­coi­tan­do os maio­res e os ve­ci­ños de ca­da lu­gar ato­po no­vos es­con­de­doi­ros»

mil tie­ne una lar­ga lis­ta de «cu­rrun­chos e re­cun­chos» vi­si­ta­dos du­ran­te es­tos úl­ti­mos años, pe­ro si se tie­ne que que­dar con uno, aun­que la de­ci­sión es com­pli­ca­da, se­ría con el mo­lino de las ma­reas de As Ace­ñas, en A Illa. «É un muí­ño de pe­dra que apro­vei­ta as subidas e as bai­xa­das das ma­reas. Es­tá si­tua­do ao re­dor de cons po­lo que can­do so­be a ma­rea que­da co­mo un en­co­ro. Ade- mais a pos­ta de sol que se ve den­de alí é im­pre­sio­nan­te», con­fie­sa.

Fa­ce­book e Ins­ta­gram

Aun­que la pie­dra an­gu­lar de su pro­yec­to siem­pre se­rá el blog De cu­rrun­chos e re­cun­chos, Ya­mil bus­ca po­pu­la­ri­zar sus rin­co­nes y crear un re­la­to trans­me­dia. Una his­to­ria que va­ya cre­cien­do a tra­vés de di­fe­ren­tes so­por­tes y múl­ti­ples for­ma­tos. Pa­ra ello, ha crea­do un per­fil en Fa­ce­book y otro en Ins­ta­gram (@ga­li­za­mor­ta). Mien­tras que en Fa­ce­book com­ple­men­ta la in­for­ma­ción del blog, en Ins­ta­gram com­par­te imá­ge­nes de to­dos aque­llos si­tios que, por des­gra­cia, es­tán muer­tos o «es­que­ci­dos». «É moi im­por­tan­te que as fo­to­gra­fías se­xan atrac­ti­vas. Son moi ti­quis­mi­quis e coido moi­to a ga­ma cro­má­ti­ca e a sin­to­nía das pu­bli­ca­cións, so­bre to­do en Ins­ta­gram».

Aun­que a Ya­mil le en­can­ta lo que ha­ce, dis­fru­ta con ello, y por en­ci­ma le gus­ta, cree que ha lle­ga­do el mo­men­to de dar­le a su blog el im­pul­so que ne­ce­si­ta. Es­te cur­so, la pá­gi­na web de Mi­nu­be bus­ca­ba al embajador per­fec­to de las Rías Bai­xas, y Ya­mil se hi­zo con el tí­tu­lo. «Foi un­ha ex­pe­rien­cia ines­que­ci­ble. Gra­va­mos un ví­deo por to­das as Rías Bai­xas des­cu­brin­do es­tes re­cun­chi­ños, que fo­ron os que me fi­xe­ron ga­ñar o pre­mio». Pre­sen­tó trein­ta imá­ge­nes de lu­ga­res po­co co­mu­nes, y sa­lie­ron vic­to­rio­sas. Co­mo pre­mio, ade­más de un pe­lliz­co, pu­bli­có en la web na­cio­nal prác­ti­ca­men­te un cen­te­nar de fo­to­gra­fías.

Tra­ba­jar des­de las re­des so­cia­les e In­ter­net «fa­ci­li­ta che­gar á xen­te, que ve­xan o que fas, pe­ro ta­mén é máis com­ple­xo mo­ne­ta­ri­zar o teu tra­ba­llo», di­ce. Por aho­ra, apues­ta por ven­der ar­tícu­los de de­co­ra­ción, co­mo cua­dros o co­ji­nes, fun­das pa­ra mó­vi­les y ta­ble­tas o ta­zas con las fo­tos de sus cu­rrun­chos. «Os que máis gus­tan son os deseños ma­ri­ñei­ros, os de re­des so­bre­to­do».

Ya­mil es to­do oí­dos y quie­re se­guir via­jan­do con su cá­ma­ra. No sean tí­mi­dos y si co­no­cen al­gún re­cun­cho, no du­den en es­cri­bir­le.

MAR­TI­NA MISER

Es­te jo­ven es un enamo­ra­do de A Illa. Allí des­cu­brió, en la ca­lle Su­ca­vir­to, un an­ti­guo hó­rreo con vis­tas al is­lo­te de O Areo­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.