Apro­ba­da la re­for­ma de la ca­rre­te­ra que con­du­ce a la lon­ja de Cam­pe­lo

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Pontevedra local - - PONTEVEDRA - L. PENIDE

La jun­ta de go­bierno de la Dipu­tación apro­bó ayer el pro­yec­to de me­jo­ra de un tra­mo de 420 me­tros de la ca­rre­te­ra pro­vin­cial EP-0602, con­cre­ta­men­te el com­pren­di­do en­tre la pla­za de A Gran­xa y las in­me­dia­cio­nes de la lon­ja y el puer­to de Cam­pe­lo, en Poio. El dipu­tado Uxío Be­ní­tez re­sal­tó que «es­ta ac­tua­ción, cun or­za­men­to que rol­da os 500.000 eu­ros, vai com­ple­tar a me­llo­ra dos 1.800 me­tros da es­tra­da pro­vin­cial de Cam­pe­lo —EP-0601— apro­ba­da a pa­sa­da se­ma­na, e aca­dar un cam­bio xe­ral na ima­xe da zo­na».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.