O vehícu­lo per­fec­to

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Naturalmente -

Un­ha for­ma fan­tás­ti­ca de co­ñe­cer a Illa é uti­li­zan­do a bi­ci­cle­ta. Pa­ra iso, es­te mu­ni­ci­pio con­ta cun­ha se­rie de tra­mos on­de po­der fa­cer ci­clo­tu­ris­mo. Co­me­zan­do por cru­zar a pon­te po­lo ca­rril bi­ci, boa par­te da xeo­gra­fía da Illa pó­de­se per­co­rrer pe­da­lean­do, de xei­to que se po­den fa­cer ru­tas que prac­ti­ca­men­te bor­deen to­da a Illa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.