O con­ve­nio

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

O 16 de fe­brei­ro, o con­se­llei­ro de Cul­tu­ra, Ro­mán Rodríguez, e o pre­si­den­te do Cen­tro Ga­li­cia, Jo­sé Ma­ría Vi­la Alén, asi­na­ban en San­tia­go o acor­do pa­ra que o óleo A de­rra­dei­ra lei­ción do mestre via­xa­se a Ga­li­cia a fi­nais de ano du­ran­te un pe­río­do de cin­co me­ses pa­ra a ex­po­si­ción Cas­te­lao ma­xis­tral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.