Aná­li­se do ca­dro

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

An­tes de em­pren­der a via­xe, un­ha téc­ni­ca cer­ti­fi­cou as con­di­cións nas que se ato­pa­ba o ca­dro pin­ta­do por Cas­te­lao en 1945. O in­for­me re­co­lle o seu óp­ti­mo es­ta­do de con­ser­va­ción, des­pois de ser res­tau­ra­do no ano 2008, así co­mo as boas con­di­cións do es­pa­zo no que se ato­pa no Cen­tro Ga­li­cia de Bos Ai­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.