Un­ha se­ma­na

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

O 24 de se­tem­bro o óleo foi des­col­ga­do no Cen­tro Ga­li­cia pa­ra em­pren­der a via­xe. As ta­re­fas de ma­ni­pu­la­ción son, segundo in­di­can os téc­ni­cos, os mo­men­tos de maior ris­co pa­ra as obras. Des­pois, agar­dá­ba­lle cru­zar dúas adua­nas, un­ha via­xe en avión e o tras­la­do fi­nal den­de Ma­drid por es­tra­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.